Vägmärken

Nästan överallt har man nytta av ett vägmärke eller en skylt för att informera, varna, vägleda och tydliggöra vilka regler som gäller just där. Här hittar du information om hur vägmärken ska sättas upp på ett korrekt sätt.

Placering

A-, B-, C-, D-, E-vägmärken

Varnings-, väjningsplikts-, förbuds-, påbuds- och anvisningsmärken ska i höjd- och sidled vara placerade enligt följande figurer och tabell. Det gäller om det inte finns särskilda skäl för något annat och om det inte innebär fara för trafiksäkerheten.

Förekommer flera märken eller tilläggstavlor i samma uppsättning gäller höjdmåtten till underkanten av det märke eller den tavla som sitter lägst.

Placering/uppsättning Höjdled (H) Sidled (S)
Utanför väg 1,0-2,0 m 0,3-4,0 m
Över gångbana >2,1 m 0,5-4,0 m
Över cykelbana >2,5 m 0,5-4,0 m

 

Flera körfält

Om en väg har flera körfält för färd i samma riktning eller om förhållandena i övrigt gör det lämpligt ska varnings-, väjningsplikts-, förbuds- och påbudsmärken även sättas upp till vänster om vägen eller på en mittremsa eller en refug. Det gäller om det inte finns särskilda skäl för något annat.


 

F-vägmärken

Lokaliseringsmärken ska i höjd- och sidled sättas upp enligt dessa figurer och tabell. Det gäller om det inte finns särskilda skäl för något annat och om uppsättningen inte innebär fara för trafiksäkerheten.

Placering/uppsättning Höjdled (H) Sidled (S)
Väg utan GC-bana 1,0-2,0 m 3,0-6,0 m
Väg utan GC-bana
inom tättbebyggt område
>1,0-2,0 m 1,0-6,0 m
Över gångbana >2,1 m 0,5-6,0 m
Över cykelbana >2,5 m 0,5-6,0 m

 


 

Placering i längsled

Vid upprepning av ett vägmärke efter en korsning ska märket sättas upp högst 40 meter efter korsningen inom tättbebyggt område och högst 100 meter efter korsningen utanför tättbebyggt område.


 

Inbördes placering av märken

Antalet vägmärken i samma uppsättning bör inte vara fler än tre utöver märke F14, vägnummer.

Om tre förbudsmärken ingår i samma uppsättning bör de placeras enligt figur till höger.

Om fler än ett vägmärke av samma slag ingår i samma uppsättning bör det märke som anses viktigast vara uppsatt längst ner eller närmast körbanan.


Vägarbete

I samband med vägarbete eller liknande arbete eller andra tillfälliga förhållanden får ett vägmärke eller annan anordning för anvisningar av trafik sättas upp på vägen, om det är lämpligt och att det inte innebär fara för trafiksäkerheten. Märket eller anordningen får då sättas upp på lägre höjd.

Tillfälliga vägmärken på GC-banor

Vägmärken som tillfälligt används främst för förare av motordrivna fordon bör inte vara placerade på till exempel gång- och cykelbanor eftersom de kan utgöra ett hinder för gående och cyklande och därigenom äventyrar trafiksäkerheten.

Vägmärken på fordon vid vägarbete

I samband med vägarbete eller liknande arbete eller andra tillfälliga förhållanden får följande vägmärken eller anordningar vara uppsatta på fordon i rörelse:

1. A11, Varning för stenskott.
2. A20, Varning för vägarbete.
3. A40, Varning för annan fara.
4. A41, Varning för olycka.
5. D2, Påbjuden körbana.
6. E13, Rekommenderad högsta hastighet.
7. E14, Rekommenderad högsta hastighet upphör.
8. X2, Markerings skärm för hinder.
9. X3, Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m.
10. X5, gul ljuspil eller ljuspilar.

Märke F25, körfält upphör, och F26, körfält avstängt, får vara uppsatt på fordon i rörelse om fordonet befinner sig på en plats utanför körbanan eller om det finns särskilda skäl för annat.

Märke J2, upplysningsmärke, får vara uppsatt på fordon i rörelse om det finns synnerliga skäl för det.


Storleksguide

Väg eller bana Storlek
Motorväg & Motortrafikled med långa siktlinjer Mycket stor
Motorväg & Motortrafikled Stor
Väg som inte är motorväg eller motortrafikled Normal
Väg som inte är motorväg eller motortrafikled med korta siktlinjer Liten
Gång- eller cykelbana Mycket liten

Informationen i denna artikel kommer, och är i stora stycken citat, från Transportstyrelsens dokument TSFS 2019:74

Kontakta oss