Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss elektronisk eller manuellt. ATA Bygg- och Markprodukter AB (nedan ATA) kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. ATA kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

ATA kommer att behandla följande uppgifter (varav vissa kan vara att anse som personlig uppgift) om du väljer att lämna dessa till oss: kontaktuppgifter (namn) och/eller e-post, mobilnummer, bilder, företagsnamn och eventuellt meddelande (i fritext).

Om du skickar e-post lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar ATA igen.

Grund för behandling
ATA samlar in och behandlar dina personuppgifter på grundval av intresseavvägning i samband med att du eller företaget du företräder önskar bli kund hos oss eller efterfrågar information om våra varor och tjänster.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig alternativt ditt företag och ATA, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning och för den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla ATA:s åtaganden enligt det aktuella avtalet. ATA kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån ATA är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Ändamålet med insamlingen
Att upprätta kontaktuppgifter inför eller under ett kundförhållande mellan ATA och dig eller det bolag du är kontaktperson för. Du är inte skyldig att lämna kontaktuppgifter inför ett ingående av avtal med ATA, men under ett avtal krävs att ATA har kontaktuppgift till dig, eller de som företräder ATA:s avtalspart för att åtagandena enligt avtalet ska kunna fullföljas.

Mottagare av uppgifter
ATA lämnar inte ut meddelanden till annan än vad som uttryckligen anges häri. ATA låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från ATA. Personuppgiftsbiträdet lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Radering av uppgifter
Uppgifterna kommer att raderas så snart ATA får kännedom om att du inte längre är kontaktperson, eller när avtalet mellan ATA och dig/ditt bolag upphör, dock med iakttagande av eventuell garantitid, alternativt inom 12 månader från det att du lämnade information, om parternas samröre inte resulterade i ett avtal.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter samt radering av personuppgifter, begränsning av behandling eller invända mot behandling (om förutsättning föreligger enligt gällande integritetslagstiftning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet). Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, www.imy.se.

ATA förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Sådan förändring kommer att publiceras på ATA:s hemsida, www.ata.se.