Begreppsterminologi för vägutrustning som vägräcken, krockdämpare och förankringar

SS-EN 1317 standarden

1317-1 Terminologi och allmänna kriterier för provning av skyddsanordningar. (Krav på testmetoder och testinstitut.)

1317-2 Kollisionsprov / metoder, prestandakrav och klassificering av räcken.

1317-3 Prestandaklasser, acceptanskreterier och provningsmetoder för krockdämpare.

1317-4 Prestandakrav och provningsmetoder för räckesändar och övergångar.

1317-5 Hållbarhet och kontroll av överensstämmelse. Behandlar i princip kraven på produkten och tillverkaren för att få CE-märka räcket.

1317-6 Skyddsanordningar för fotgängare. (Gång- och cykelbaneräcken.)

Krockvärden

ASI. Acceleration Severity Index, dimensionslöst mått beräknat utgående från testfordonets acceleration i x-, y- och z-led.

THIV. Theoretical Head Impact Velocity, den beräknade hastighet, uttryckt i km/h, vid vilken huvudet på en tänkt åkare slår i inredningen i en tänkt fordonskupé.

PHD. Post Impact Head Deceleration, resulterande största acceleration för testfordonets tyngdpunkt bestämd som RMS-värdet av rullande medelvärden under 10 ms för accelerationen i x- och y.led, uttrycks i g.

Skaderiskklass

Skaderiskklassen är ett mått på hur stor skadeföljden på föraren och passagerarna blir vid en kollision. Finns i 3 klasser A, B och C där A  (ASI max 1,0) anger lägst risk, B (ASI max 1,4) och C (ASI max 1,9) störst risk för personskada vid kollision.

Kapacitetsklass

Kapacitetsklassen anger räckets energiupptagande förmåga och är vägledande för dimensionering av räcke på bro och väg.

Räcken i kapacitetsklass T1 – T3 används endast för temporära räcken.

Kapacitetsklasser Godkännandeprovning
Låg kapacitet T1 TB21
T2 TB22
T3 TB41, TB21
Normal kapacitet N1 TB31
N2 TB32, TB11
Hög kapacitet H1 TB42, TB11
H2 TB51, TB11
H3 TB61, TB11
Mycket hög kapacitet H4a TB71, TB11
H4b TB81, TB11

 

Prov Påkörningsahstighet Påkörningsvinkel Påkörningsmassa Typ av fordon
TB11 100 km/h 20° 900 kg Personbil
TB21 80 km/h 1300 kg Personbil
TB22 80 km/h 15° 1300 kg Personbil
TB31 80 km/h 20° 1500 kg Personbil
TB32 110 km/h 20° 1500 kg Personbil
TB41 70 km/h 10000 kg Tunga fordon
TB42 70 km/h 15° 10000 kg Tunga fordon
TB51 70 km/h 20° 13000 kg Buss
TB61 80 km/h 20° 16000 kg Tunga fordon
TB71 65 km/h 20° 30000 kg Tunga fordon
TB81 65 km/h 20° 38000 kg Ledade tunga fordon

 

På det svenska vägnätet förekommer vanligtvis klass H2 för broräcke och N2 för vägräcke.

 

Arbetsbredder

 

Arbetsbreddsklasser Arbetsbreddsnivåer
W1 W<= 0,6
W2 W<= 0,8
W3 W<= 1,0
W4 W<= 1,3
W5 W<= 1,7
W6 W<= 2,1
W7 W<= 2,5
W8 W<= 3,5

 

Deformering av skyddsanordning

Deformeringen av skyddsräcken vid krockprovningar kännetecknas av den dynamiska deflektionen och arbetsbredden. Deformeringen bör överensstämma med tillgängligt utrymme eller avstånd bakom anordningen. Arbetsbredden (W) är avståndet mellan trafiksida före påkörning av skyddsanordning och det maximala dynamiska sidoläget för alla väsentliga delar i anordningen. Vid kollision med bussar eller tunga fordon skall även testfordonets yttersta sidoläge inräknas i arbetsbredden, men noteras separat i testrapporten. Den dynamiska deflektionen är den maximala sidodynamiska förskjutningen av skyddsanordningens trafiksida. Förhållandet Dynamisk deflektion (D) och arbetsbredd (W) framgår av fig 1 och 2.

Fig. 1

Fig. 2

Kontakta oss