Begreppsterminologi för Skydd mot fordonshot (HVM)

Läs mer om de olika klassificeringarna hos vår samarbetspartner ATG:

IWA 14

PAS 68

PAS 170

Begrepp Förklaring
Aktiv barriär/pollare Aktiva barriärer/pollare kan sänkas eller avaktiveras för att släppa igenom fordon
ASTM American Society for Testing Materials. En standardiseringsorganisation.
Avvikande insats Oklart läge med fragmenterad igenkänning
BSI:PAS 68 British Standards Institution:Public Available Specifiction.

Brittisk teststandard där de kollisionstestar, högsäkerhetsskydd mot fordonsattacker.

CTSA Counter-Terror security advisor, Anti terrorist rådgivare
DOS Department of State, en amerikansk test standard.
Het zon Del av skadeområde där det bedöms föreligga omedelbar eller överhängande fara för liv och hälsa för oskyddad personal
HVM Hostile Vehicle Mitigation
Skydd mot fordonsattacker
IWA 14 International Workshop Agreement. Den andra mest använda teststandarden för HVM-skydd.
Kall zon Del av skadeområde där det inte bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal. (kall zon/säker zon)
Normal insats Osäkert läge men igenkänning
PAS 170 En brittisk teststandard för skydd mot fordonsattacker där hastigheterna är lägre
Passiv Barriär/pollare Passiva barriärer/pollare är fasta. De kan inte manövreras/sänkas utan måste monteras bort.
PDV Pågående dödligt våld i publik miljö.

Inbegriper både terrorhändelser och brott med annat uppsåt där ett mer eller mindre urskillningslöst, livsfarligt våld riktas mot flera personer i publik miljö och det fortgår tills att det avbryts.

Riskzon Del av skadeområde där fara för liv och hälsa för oskyddade personer kan vara överhängande eller inte kan uteslutas.
Säker zon Område utanför riskzon som för stunden anses vara ofarligt
Tillfällig HVM Åtgärder som etableras vid festivaler och andra typer av event för att skydda mot fordonsattack.
VAAW Vehicle As A Weapon, när fordon används som vapen, en vanligare term i amerikanska sammanhang.
Varm zon Del av skadeområde där fara för liv och hälsa för oskyddad personal inte kan uteslutas.
VDA Vehicle Dynamic Assessment. En bedömning av ett fordons dynamiska kraft.

Begrepp Förklaring
Testmetod V=Fordon (Vehicle)
Detta betyder att ett riktigt fordon har använts i testet.
Fordonsvikt & -klass Fordonsvikt i kg samt fordonets klassning enligt IWA 14
Hastighet Hastigheten i km/h som fordonet körde i vid testet
Krockvinkel Vinkeln som fordonet träffade testobjektet med
Penetrationsdjup Genomträngning av det skyddade området i meter

Kontakta oss