Hyresvillkor

Hyrestiden debiteras fr.o.m. den dag varan avhämtas eller avsänds från våra förråd t.o.m. den dag varan återkommer om inte annan överenskommelse gjorts.

Grundhyra (d.v.s. minihyra) debiteras för varje hyrd artikel om hyrestiden understiger fastställd minihyra. Är hyrestiden längre än minihyran debiteras hyra enbart per kalenderdygn. Hyra debiteras per kalenderdygn oavsett om varan  används eller ej.

Varan utlämnas från oss i funktionsdugligt skick. Vid återlämnandet skall varan vara väl rengjord och i samma skick som den mottogs med undantag för normalt slitage. Det åligger hyrestagaren att under hyrestiden omsorgsfullt vårda och säkert förvara den förhyrda varan. Hyrestagaren är ansvarig för de skador, som kan uppstå genom misskötsel eller om skadorna utan dennes förvållande, förorsakats genom brand, stöld, olyckshändelse eller dylikt. Reparation av skador debiteras särskilt sedan varan återlämnats och blivit genomgången i vår verkstad. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador.

Kostnader för driftavbrott betalas av hyrestagaren ensam. Hyrestagaren äger inte rätt att utlåna eller hyra ut varan i andra hand och ansvarar för densamma till dess varan återlämnats till oss.

Externa kostnader såsom frakter, reparationer etc debiteras netto +15%. Dröjer hyrestagaren med betalning av debiterad hyra utöver 7 dagar från förfallodagen är hyresrätten omedelbart förverkad och vi är berättigade att genast återkräva eller återtaga varan utan skyldighet för oss att gottgöra hyrestagaren för resterande hyrestid enligt eventuellt avtal, eller bestrida kostnader som kan ställas av hyrestagaren i samband med hyresavtalets hävande.

Försäkringsvillkor

# Hyrförsäkringen omfattar Stöld, Brand, Vattenskada, Klotter och Skadegörelse på hyresobjektet. Försäkringen är obligatorisk vid all uthyrning och skall för att vara gällande tecknas vid hyrtillfället. Önskas ej detta skydd ber vi Er att skriftligen meddela oss detta, samt att även anvisa vilket bolag som då försäkrar den av er hyrda egendomen.

# Försäkringen gäller de i hyreskontrakt registrerade hyresprodukterna då en olycka inträffar och om åtgärder mot detta har vidtagits som står i proportion till de för olyckstillfället gällande omständigheterna. Vid skada skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan, och vid förlust kopia av polisanmälan lämnas. Det ankommer också hyrestagaren/användaren att vid en förlust av hyresobjektet kunna redogöra och vidimera de för skyddandet vidtagna åtgärderna i polisrapporten. Hyra debiteras fram till att detta sker. Blankett för skadeanmälan går att finna på www.ata.se.

#Försäkringen omfattar inte skador på egen eller annans egendom, skador som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden, samt uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage.

# Försäkringspremien debiteras med 6% baserat på totala kontrakterade hyreskostnaden per kalenderdag. Då hyrförsäkringen utnyttjas debiteras självrisk med 20% av det för dagen gällande listpris. Lägsta utdebiterade självriskbeloppet är 3000:- kr (listprisvärde upp till 15 000:- kr). Högsta utdebiterade självriskbeloppet är 40 000:- kr (listprisvärde 200 000:- kr och däröver). Vid skada / skadegörelse kan överenskommas att självriskkostnaden reduceras till återställningens faktiska kostnad om återställningskostnaden inte uppgår till självriskbeloppet.

# Om olyckan är framme gör du så här:
1. Gör polisanmälan
(vid inbrott, stöld och skadegörelse, som i vissa fall även kan omfatta brand) och lämna noggranna och detaljerade uppgifter.
2. I polisrapporten skall det framgå vilka omständigheter som rådde och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra skadan.
3. Kontakta din ATA -depå. Informera handläggaren: ditt namn, (i förekommande fall kundens namn), hyresavtalets nummer, skadans art och omfattning , var, hur och när skadan inträffade. Handläggaren ger dig vidare instruktioner om hur ärendet fortlöper och behandlas.