Påkörningsskydd

De flesta känner till hur vägbarriärer ser ut – t ex de vanligen förekommande Armco-räckena. Barriärer för ickevägbruk kan se likadana ut, men skiljer sig avsevärt, och andra normer, föreskrifter och driftskrav gäller för dem.

För det första: Många olyckor i parkeringshus leder till kollisioner ungefär vinkelrätt mot barriären, inte de snedriktade kollisioner som är vanligast vid trafikolyckor.

För det andra: Huvudprioriteten är att skydda både personer och egendom – och det gäller både barriären och fordonet som kolliderar med den.

För det tredje: Barriärerna används även för att skydda fotgängare och fysiskt begränsa deras tillträde till vissa områden.

Det finns två grundtyper av parkeringsbarriärer – pelarmonterade och golvmonterade. Dessa två huvudsakliga barriärtyper delas in i fjädrande och stumma.

Fjädrande barriärer är konstruerade för att ge efter vid kollision och ta upp lättare stötar utan att barriären eller det påkörande fordonet skadas. Vid kraftigare kollisioner uppstår skador, men för barriären begränsas dessa till delar som enkelt kan bytas eller repareras och barriärens integritet bibehålls. Skadorna på fordonet minimeras och det är mindre sannolikt att föraren och eventuella passagerare skadas. Barriärens fjädringsnivå skiljer sig mellan olika system och tillräckligt med utrymme måste lämnas för denna om yttre beklädnad eller fasad också monteras.

Olika typer av påkörningsskydd

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss